Magyar Gyógyszerészi Kamara – értékvédő érdekvédelem
H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés akadálymentes verzió
KezdőlapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehetőségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
 Elfelejtett jelszó
 Regisztráció
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésről
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészítőkel kapcsolatos megállapodásról
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása – mgyk.hu
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
2017. 06. 20.
Az AEEK működési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyelő
2018. 10. 15.
Hogyan próbálják megőrizni Marosvásárhelyen a magyar nyelvű oktatást? - M1
2018. 10. 15.
Egészségügyi roadshowt indított el az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - csalad.hu
2018. 10. 15.
Egészségügyi roadshowt indított el az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - csalad.hu
2018. 10. 13.
Súlyos tévhitek az influenza elleni oltásról - hazipatika.com
Szolgáltatások
2017. 03. 10.
Együttműködési szerződést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
2012. 07. 18.
Tájékoztató anyagok a CIG Pannonia (volt MKB) biztosító szerződéssel kapcsolatban
2015. 10. 20.
Az OTP Bank ajánlata MGYK tagok részére
2015. 10. 16.
Tájékoztató a Volvo és az MGYK közti megállapodásról
2014. 07. 17.
Tájékoztató a MOL és a Kamara között kötött megállapodásról

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Nyomtatható változat
Mi a magyar? - A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzésről - Hankó Zoltán - Gyógyszerészet 55. 430-431. 2011.

Mi a magyar?

A cikk nyomtatóbarát (pdf) formátumban:
Mi_a_magyar_MarosvasarhelyEgyetem_HZ_Gyógyszerészet.pdf

 

Amióta csak lehetőségünk nyílt rá, a Gyógyszerészetmindig örömmel tudósított a marosvásárhelyi gyógyszerészképzéseredményeiről, rendszeresen beszámoltunka történésekről és fi gyelemmel kísértük a kellőkörültekintéssel megfogalmazott gondokat is.
Tettükezt nemcsak belső elkötelezettségből, vagy azért, merta Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem(MOGYE) több mint fél évszázada a magyarnyelvű gyógyszerészképzés egyik jelentős intézménye,hanem azért is, hogy azok a Magyarországon élőés dolgozó gyógyszerész kollégáink is tájékozottak lehessenekAlma Materük életét illetően, akik a diplomájukata Maros menti városban szerezték.

Marosvásárhelyen a gyógyszerészképzés 1948-banindult, miután az 1872-ben Kolozsváron alapított KolozsváriMagyar Királyi Tudományegyetem jogutódánaktekinthető, 1945-ben Bolyai Tudományegyetemnéven újra megalakuló egyetem magyar Orvosi Fakultásánakmég abban az évben Marosvásárhelyre kellettköltöznie. Az 1948-ig a Bolyai Egyetem fakultásakéntműködő egyetem Marosvásárhelyi Orvosi és GyógyszerészetiIntézet (MOGYI) néven önállósult, amelynekkeretében Gyógyszerészeti Kar is alakult és – előszöra Bolyai Tudományegyetem TermészettudományiKaráról átiratkozó hallgatókkal – megindulhatott amagyar nyelvű gyógyszerészképzés. Az oktatás az1961/62-es tanévig magyar nyelven folyt, amely ezutánkétnyelvű lett: az előadásokat román és magyarnyelven lehet tartani, a gyakorlatok azonban innentőlkezdve csak román nyelven végezhetők. Míg az1959/60-as tanévben végző gyógyszerészhallgatók valamennyienmagyar anyanyelvűek voltak, az 1989/90-ben végzők 50%-a volt már csak magyar, s a Ceausescu diktatúra utolsó éveiben beiskolázott, 1993/94-ben végző hallgatóknál ez az arány már csupán13% volt [Barabás, B., Péter, M., Péter H.M.: Amarosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés50 éve (1945-1995). Budapest, 1995.]! Eztkövetően – jelentős erőfeszítések árán – sikerült isméta magyar nyelvű képzés súlyát javítani és a rangjátvisszaadni, bár a Gyógyszerészeti Kar egyszerre adottotthont a román és a magyar nyelvű képzésnek – természetesena fent leírt képzési korlátok között. Mintlapunk más helyén olvasható, 1948-tól az idei évigösszesen 2245-en végeztek a magyar nyelvű képzésbengyógyszerészként, akiknek a jelentős többsége Erdélymagyarlakta településein folytatott és folytat mais gyógyszerészi tevékenységet.

Az új román tanügyi törvény (az 1/2011. sz. LegeaEducatiei Nationale) ez év február 9-én lépett hatályba.A törvény ugyan nem teszi lehetővé önálló, államitámogatású magyar egyetem létrehozását, azonban amultikulturálisnak nyilvánított felsőoktatási intézménybena kisebbség nyelvén karok, tagozatok, oktatási„vonalak” (departament), oktatási programok működésétírja elő. A román és nemzetiségi nyelvű (jelenesetben magyar) oktatási vonalak vezetősége a törvényszerint közös (ugyanaz a dékán), azonban az oktatásivonalak több kérdésben (pl. személyzeti keret,tanulmányi programok) önállóságot kapnak. A törvénya Marosvásárhelyi Orvosi és GyógyszerészetiEgyetemet multikulturális felsőoktatási intézményneknyilvánítja, tehát a MOGYE-n az idei évtől törvénybiztosítja a magyar kisebbség nyelvén a teljes képzést,így a graduális képzést (beleértve a gyakorlatokat is),az államvizsgát, a rezidensképzést és a doktorátust is.

A törvény értelmében azonban minden egyetemnekúj szervezési és működési alapokmányt (Charta) kellelfogadnia, melynek határideje a törvény hatályba lépésétőlszámított hat hónap. A törvény az adott egyetemchartájának jóváhagyását az egyetemi szenátushatáskörébe utalja, amely az egyes kari tanácsok döntéseinekismeretében hozza meg a döntését.

A fentiek figyelembe vételével a MOGYE magyaroktatói kidolgozták a magyar oktatási vonalnak megfelelőszervezeti struktúrát és ennek megfelelő javaslatottettek a Charta kialakítására. Kezdeményezték amagyar oktatási vonal teljes körű kiépítését, amelynekértelmében az orvos-, a fogorvos- és a gyógyszerészképzésbenis megvalósulhat az előadásokra, gyakorlatokra,államvizsgára, rezidensképzésre és doktorátusrais kiterjedő magyar nyelvű képzés. Azonban egyolyan nehezen kezelhető problémával kerültek szembe,melynek több – egymással összefüggő – kiváltóoka van, és a megoldása is csak több, egymást erősítőlépéssel lehetséges.

A tanügyi törvény következetlensége az egyik ok, amásik a MOGYE vezető testületeiben mostanra kialakultnemzetiségi arány és a (korábbi romániai hagyományokonalapuló nemzetiségi) konfl iktuskezelésitechnika, a harmadik pedig a képzés eddigi struktúrájábólfakad.

A tanügyi törvény a multikulturális egyetemekenaz oktatási vonalak létrehozását tényként kezeli, azonbanaz oktatási vonalak létrehozását is magában foglalóegyetemi charta megalkotását az egyetemi szená-Mi a magyar?A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzésről2011. július GYÓGYSZERÉSZET 431tusra bízza, ami egyben azt is jelentheti, hogy a szenátusa törvényi előírásoktól eltérő döntést hoz. AMOGYE szenátusában a magyarok aránya mindössze34%. A MOGYE-n működő több mint 400 oktató közülmindössze 135-en magyarok, akik a GyógyszerészetiKaron is kisebbségben vannak: a 37 oktató közül15 magyar (5 docens, 4 adjunktus, 6 tanársegéd). Azidén végrehajtott nyugdíjazások következtében a kareddigi három magyar professzora (prof. Kincses-AjtayMária, prof. Dudutz Gyöngyi és prof. Gyéresi Árpád)is nyugdíjba került, és nincs magyar doktorátusvezetősem.

A chartáról az érintett „vonalak” bevonásával előkészítőegyeztetések folytak, azonban a GyógyszerészetiKar kari tanácsa június 16-i ülésén leszavazta amagyar oktatási vonalat, ami azt jelentheti, hogy maradminden a régiben: nem lehet ezután sem magyarnyelvű pl. a gyakorlati képzés, habár azt a törvény előírja.Az Orvosi és a Fogorvosi Karon sem sikerült átvinnia különválást. Ezek után a kari tanácsok üléseitkövető szenátusi ülésre a magyar szenátusi tagok nemmentek el (mondván, hogy becsapták őket), így az határozatképtelenvolt. A szenátusi ülést néhány nappalkésőbb – ismét a magyar tagok távollétében – megtartották,és a jelenlévők kétharmados többséggel a jelenlegis érvényes struktúra megtartása mellett szavaztak.

A különválás (a román és magyar oktatási vonalpárhuzamos működtetése) – amint azt már fentebb jeleztük–, a magyar nyelvű oktatást a képzés valamenynyielemére kiterjesztené. Ez azt is jelenti, hogy többmagyar oktatóra lenne szükség, és a magyar és románnyelvű oktatási vonalat is újra kellene akkreditálni.Mivel a gyakorlatokat régóta (1962.) vegyes csoportokbanoktatják, az idők folyamán többségében románnemzetiségű gyakornokokat vettek fel, akiknek azelőmenetele is gördülékenyebb. Az akkreditáció feltételeitehát a magyar oktatási vonalhoz jelenleg nincsenekmeg, ugyanis kevés a megfelelően minősített oktató.

Ahhoz, hogy az új tanügyi törvény kínálta lehetőségeta marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerész- (és orvos-) képzés kihasználhassa, szükség lehet a tanügyitörvény pontosítására, a marosvásárhelyi tárgyalásoksikerére és az anyaországi magyar nyelvű képzőhelyekaktív támogatására – akár az átoktatás központilagszervezett intézményessé tételével is.

Az erdélyi magyarságnak szüksége van a magyargyógyszerészekre és orvosokra!

Hankó Zoltán

forrás: Gyógyszerészet

 

What is the Hungarian? About the Hungarian EducationSystem
in the University of Medicine and Pharmacy of
Targu Mures Faculty of Pharmacy

« Vissza
Betegsarok
2018. 10. 10.
Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos együttműködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
2016. 05. 25.
Megszűnik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés ogyei.gov-hu
2016. 03. 12.
Betegjogi képviselők elérhetőségei
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
2015. 11. 17.
Egészséges életkezdet - Vitaminpótlás várandósság előtt, alatt és szoptatás idején I.
Eseménynaptár

2018 október
hkszcspszv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadidős esemény 
Hirdetőtábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Közös dolgaink
2018. 04. 06.
Az MGYK X. Vándorgyűléséről
2017. 12. 04.
A VII. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
2017. 04. 10.
Beszámolók az MGYK IX. Vándorgyűléséről
Gyógyszertár-működtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehetőségek gyógyszertárak számára
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási előleg alakulása 2010-től 2016. januárig
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2016. 01. 07.
Minőségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak – II. kiadás
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
2013. 10. 01.
Elnökségi Tájékoztató (2/2013.) - MEGFONTOLÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK A GYÓGYSZERTÁRAK MARKETING TEVÉKENYSÉGÉHEZ - MGYK
Népegészségügyi programok
2018. 10. 12.
Inhalációs eszközhasználat
2018. 10. 12.
A légúti infekciók prevenciója
2018. 08. 02.
Asztma és allergiás rinitisz
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Impresszum, jogi nyilatkozat  -  Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történő le- és feliratkozás!  -  Webmaster - Utolsó módosítás: 2018. 10. 15 hétfő