A kézigyógyszertárak és az EESZT


Tekintettel arra, hogy az orvosok által m?ködtetett kézigyógyszertárak közvetlen és szoros munkakapcsolatban vannak az ?ket ellátó közforgalmú gyógyszertárakkal, a kézigyógyszertárakban expediált gyógyszerek vényeinek felírásához és közforgalmú gyógyszertári elszámolásához kapcsolódóan az érintett orvosoknak és gyógyszertáraknak az alábbi tájékoztatást ajánljuk a figyelmükbe.

 

A kézigyógyszertárak tevékenységéhez kapcsolódóan az emberi felhasználásra kerül? gyógyszerek rendelésér?l és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM sz. rendelet 11/C § (1) bekezdése szerint:

„11/C. § (1) Ha az orvos kézigyógyszertárat m?ködtet, a gyógyszer betegnek történ? átadásakor elektronikus vényt rögzít, amelyen megjelöli, hogy a gyógyszer már kiadásra került. A kézigyógyszertárból történ? gyógyszerkiszolgáltatás esetén az orvos a 11/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltér?en minden esetben felírási igazolást készít, melyen a gyógyszer átvételét a beteg kézjegyével igazolja. A felírási igazolást az orvos a gyógyszertárral való elszámolásig meg?rzi.”

A fent idézett 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 11/A § a) pontja úgy rendelkezik, hogy Az orvosnak papíralapú vényt kell kiállítania, ha az elektronikus vény kiállítása nem lehetséges”. Továbbá ugyanezen rendelet 11/C § (3) bekezdése úgy fogalmaz, hogy „Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér?en, ha a kézigyógyszertár telephelyén nem m?ködik elektronikus vényírásra alkalmas rendszer, az orvos a gyógyszer átadásakor a 7. §-ban foglaltaknak megfelel? adattartalmú papíralapú vényt állít ki, amelyen a gyógyszer átvételét a beteg aláírásával igazolja. Az így elkészült vényeket az orvos a gyógyszertárral való elszámolásig meg?rzi.”

Mivel az elektronikus vényen a 11/C. § (1) bek. szerinti jelölést az EESZT csak egy következ? fejlesztési fázisban, 2018 I. negyedév végét?l biztosítja, ezért a kézigyógyszertárakat m?ködtet? orvosokat kérjük arra, hogy a kézigyógyszertárból történ? gyógyszer kiszolgáltatáshoz kapcsolódó vényeket továbbra is papírvényként írják mindaddig, amíg az EESZT fejlesztésének kézigyógyszertárakkal kapcsolatos következ? fázisa be nem fejez?dik. Ez azt is jelenti, hogy a kézigyógyszertár és az ?t ellátó közforgalmú gyógyszertár közötti elszámolás eddigi rendje egyel?re szintén nem változik.

Természetesen azokban az esetekben, amikor a kézigyógyszertárat m?ködtet? orvos által rendelt gyógyszer kiszolgáltatása nem a kézigyógyszertárában történik, az orvosnak az e-recept felírásra vonatkozó szabályokat kell követnie.

Az EESZT fejlesztés következ? fázisának befejezésér?l is tájékoztatást adunk.

 

Budapest, 2017. december 15.

Vartus Gergely                              Dr. HankóZoltán
miniszteri biztos                            elnök, MGYK