Az etikai bizottságok szerepe felértékel?dött


Az Etikai Kollégium június 14-én, a budapesti Benczúr Hotelben tartott ülésén az etikai eljárások határozataival kapcsolatos tudnivalók megvitatása mellett szó esett az etikai bizottságok munkájának felértékel?désér?l is.

Az Etikai Kollégium június 14-én tartott ülését ? amelyre az Országos Etikai Bizottság tagjait is meghívták ? prof. dr. Paál Tamás, a Kollégium elnöke vezette, aki köszönt? szavai után hangsúlyozta, ez az els? ?igazi? gy?lés, noha korábban kamarai összejöveteleken többször is tárgyaltak etikai kérdéseket. ?Az Etikai Kollégium elnökének feladata az is, hogy az etikai bizottságok els?- és másodfokú határozatait átnézze és a Kamara elnökségének beszámoljon róluk? ? folytatta. Az etikai bizottságok szerepe felértékel?döttMint mondta, dr. Hankó Zoltán, illetve a Kamara elnökségének ugyanis az a törekvése, hogy jobban megértesse a politikával, hogy etikai kérdésekben nagyobb mozgástérre lenne szükségünk, mint amit a kamarai jogszabályok pillanatnyilag megengednek. A jog és az etika ugyanis nem azonos, az etika tágabb értelmezést jelent ? ehhez pedig szükséges az etikai bizottságok által hozott határozatok jogszer?ségének és szakszer?ségének biztosítása. Kérte továbbá a kollégákat, hogy javaslataikkal segítsék az Etikai Kódex b?vítését, javítását.

A kollégiumi elnök a következ?kben az etikai eljárásokkal kapcsolatos tudnivalókra tért ki: a szabályszer? eljárásrend érdekében milyen el?írásokat kell betartani, hogyan kell lefolytatni az eljárást. A határozatok helyes elkészítése érdekében készített egy határozatmintát, ami lényegesen megkönnyítheti a bizottságok munkáját.  Ez két részb?l áll: a rendelkez? részb?l és az indoklásból. Részletesen ismertette a kitöltéssel kapcsolatos f?bb tudnivalókat, illetve azokat a hibákat, amelyek ezzel kapcsolatban el? szoktak fordulni. Említést tett arról a formanyomtatványról is, amit a Kamara elnöksége korábban már elfogadott, és amely kitöltését és visszaküldését a határozat mellett szintén kérte az etikai bizottságoktól.

Az etikai bizottságok szerepe felértékel?döttEzt követ?en dr. Pintér László, az Országos Etikai Bizottság elnöke a professzionálisan elkészített határozatok jelent?ségére hívta fel a figyelmet, meger?sítve az Etikai Kollégium elnöke által elhangzottakat. Ez után dr. Nemere Gyula, a Kamara jogi szakért?je következett, aki ez etikai bizottságok m?ködésével, az etikai eljárásokkal, az eljárási garanciákkal, kritériumokkal kapcsolatban adott tájékoztatást, és aki az ezt követ? hozzászólásokban feltett kérdésekre is válaszolt.

Az említettekkel összefüggésben számos hozzászólás történt. Ezek egy része az elévülési id?vel volt kapcsolatos. Volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy nem mindig a személyi jogost kell elmarasztalni, illetve hogy szét kell választani a személyi joggal kapcsolatos és a gazdasági vétségeket, míg mások az uniós szabályozással kapcsolatban hangsúlyozták, hogy valami lehet jogszer? és etikátlan is. Szóba került a nyitva tartási id? sérelmére elkövetett vétség, kérdések hangzottak el az eljárásrend egyes lépéseivel, sorrendjével és a határozatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban is. Volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a túl sok etikai üggyel a gyógyszerészek maguk számolják fel a hosszú évek alatt kialakított jó hírüket. A felvetett kérdéseket rendre konzultáció követte. A konzultációk során elhangzottak közül különösen azt érdemes kiemelni, hogy téves az az értelmezés, miszerint a hatósági (bírósági) intézkedéseket követ?en az etikai eljárásoknak és az esetleges büntetéseknek nincs létjogosultsága, mert ?ugyanazért kétszer nem lehet megbüntetni senkit?. Az etikai bizottságok szerepe felértékel?döttEgyrészt a hatósági intézkedések általában a gyógyszertárral (illetve a gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társasággal kapcsolatban) hoznak elmarasztaló döntést, az etikai eljárás pedig a kamarai tag gyógyszerésszel szemben történik, másrészt az etikai bizottságok az etikai kódex el?írásainak megszegését vizsgálják és azt, hogy az elkövetett szabálytalanságért milyen mértékben felel?s az eljárás alá vont gyógyszerész.

Utolsó hozzászólóként dr. Hankó Zoltán elmondta, hogy az elmúlt években bekövetkezett strukturális változások eredményeképpen sikerült egy olyan rendszert kialakítani, ahol a gyógyszerész önállósága és személyes felel?ssége a gyógyszertár m?ködtetésben és a szakmai munkában is teljesen egyértelm? lett. A strukturális rendszerváltás befejez?dött, most a szakmai rendszerváltás van soron. Ezáltal felértékel?dnek a szakmai és az etikai kérdések. Ebben a folyamatban felértékel?dik a hivatásetika és az etikai bizottságok munkájának jelent?sége is megn?tt. Ahhoz, hogy a szakmai rendszerváltás folyamatát is sikerrel zárjuk, a szakmai progresszió mellett az etikai alapvetéseket is újra kell gondolni és ehhez szükséges az etikai bizottságok elnökeib?l álló etikai kollégium ez irányú tevékenysége is.

Zárszavában prof. dr. Paál Tamás a kollégium elnöke az összejövetel fontosságára hívta fel a figyelmet, ahol elfogadásra került a modellhatározat. Ismételten kérte ennek figyelembe vételét. ?Építkezünk, téglákként, fél téglákként, így ma is el?bbre jutottunk? ? hangzott el. 

mgyk.gyhAz etikai bizottságok szerepe felértékel?döttAz etikai bizottságok szerepe felértékel?döttAz etikai bizottságok szerepe felértékel?döttAz etikai bizottságok szerepe felértékel?dött