Beszámoló az elnökség decemberi ülésér?l


A MGYK elnöksége 2017. december 13-án tartotta soron következ? ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az üléstdr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az el?z? ülés óta eltelt id?szak eseményeir?l adott tájékoztatást. A sort az IME által szervezett szolgáltatás-menedzsment konferenciával kezdte, ahol a kamarai elnök egy kerekasztal-megbeszélés résztvev?je volt. Ezt követ?en dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be a Baker & McKenzie uniós adatbiztonsági szabályozással kapcsolatban szervezett megbeszélésér?l. Beszámoló az elnökség decemberi ülésér?lA kamarai elnök Dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán államtitkárral és dr. Ladányi Márta helyettes államtitkár asszonnyal folytatott egyeztetésén szó volt az ügyeleti szabályozásról és a Budapesti M?szaki Egyetem által kezdeményezett „qualified person” képzésr?l.

A MÉKISZ konferencián dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte az MGYK-t.  Az orvos- és gyógyszerészhallgatóknak a HUPSA által szervezett konferenciáján az adherenciával kapcsolatos kerekasztal megbeszélésén a Kamara képviseletében dr. Hankó vett rész, aki ennek kapcsán kiemelte a hallgatók kiemelked? érdekl?dését. Dr. Hankó, dr. Sohajda Attila és dr. Brezanóczy Ferenc konzultáció-vezet?ként voltak jelen kötelez? szinten tartó továbbképzésen. A továbbiakban a MAGYOSZ és az MGYT képvisel?ivel tartott átfogó egyeztetés-sorozat került szóba a már említett „qualified person” témakörében.  Ennek lényege, hogy a BME a gyógyszeripari QP képzésre önálló szakot akar létrehozni, amelyr?l a Semmelweis Egyetemmel szerz?dést kötött. Ugyanakkor a QP képzés – a Kamara és az MGYT szerint nehéz helyzetbe sodorja az ipari szakgyógyszerész-képzést, tekintettel arra, hogy hasonló tematikával egy évvel rövidebb id? alatt szerezhet oklevelet, mint a szakgyógyszerész-képzésben. A kérdéshez többen is hozzászóltak, kiemelve a gyógyszerészi kompetenciák csökkenésének veszélyeit, az ipari szakgyógyszerész-képzés ellehetetlenülését. „Saját magunk sírásói vagyunk” – hangzott el amellett, hogy további egyeztetéseket tartanak szükségesnek.

Beszámoló az elnökség decemberi ülésér?lBalog Zoltán emberi er?források miniszter parlamenti meghallgatásán dr. Hankó Zoltán vett részt. Mint mondta, gyógyszerellátási kérdések – az el?z? évekt?l eltér?en – a meghallgatáson nem voltak napirenden, amit úgy értékelt, hogy ezen a területen jelenleg nincsenek politikailag érzékeny témák. A Pannónia Biztosító munkatársaival történ? megbeszélés is szóba került, err?l az elnök korábban, a GYKTN keretében már tájékoztatott.

A szociális otthonok gyógyszerellátásával kapcsolatos megállapodás november 24-én került aláírásra – ezzel a továbbiakban külön napirendi pontként foglalkoztak. Szó esett az MGYK Közgazdasági Munkabizottságának tevékenységér?l is; az elnök január 10-ig várja a feladataik elvégzésér?l szóló beszámolót. A kamarai elnök szólt az elmúlt hónapban is folyó sztrájktárgyalásokról, valamint arról, hogy Balog Zoltán miniszter és dr. Ónodi-Sz?cs Zoltán államtitkár ezek részvev?ivel egyeztetést tartott, amelyen a Kamara színeiben dr. Hankó Zoltán vett részt. A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége – ahol az elnököt idén az MGYK adta dr. Hankó Zoltán személyében – közgy?lési döntéssel újabb egy évre dr. Hankó Zoltánt választotta meg elnöknek..

A Semmelweis Egyetemen a gyógyszerészhallgatók záróvizsga el?tti tematikájának fejlesztésével kapcsolatos novemberi egyeztetések eredményeképpen 2018 tavaszától az eddigi két szemináriumi nap helyett néggyel rendelkezik a Kamara. A részletes tematika kidolgozása megkezd?dött. A Néz?pont Intézet szokásos decemberi konferenciájára dr. Hankó is meghívást kapott, ahol a gyógyszeriparral és gyógyszerellátással kapcsolatos kerekasztal beszélgetésben vett részt. Az intézet a MAGYOSZ megbízásából felmérést készített a gyógyszeripar helyzetérér?l, amely eredményeképpen megállapításra került, hogy az iparág nemzetgazdasági szempontból kiemelked? jelent?ség?. Itt szóba került az egyedi dobozazonosítók kérdése is. „Ez egy elhibázott döntés” – fogalmazott dr. Hankó a kerekasztalon, ami keményebb álláspont a többi részvev? véleményénél. A Kamara ezt az álláspontját hosszú id? óta következetesen képviseli és ezen véleményt a kamarai elnök jelezte az illetékes egészségpolitikai vezet?knek is.

Beszámoló az elnökség decemberi ülésér?lAz elnök és az igazgató a NEAK ellen?rzési vezet?ivel konkrét ügyek menedzselése mellett egyeztetett a december 16. utáni id?szak gyógyszertári elszámolásainak technikájáról, kérve, hogy a szokottnál is szorosabb konzultációs kapcsolat legyen a NEAK és a Kamara között az esetleges problémák kezelésér?l.

Ezt követ?en a pontos dátumhoz nem köthet? témák kerültek szóba. A sort az ?szi salátatörvénnyel kezdte az elnök, amelyet a héten fogadott el a parlament. Itt a fiókgyógyszertárak létesítési eljárásának változására és a vis major helyzetek kezelésére vonatkozó változásokra hívta fel a figyelmet. A Patika Hitelprogram módosított hiteltermékének kihirdetésére el?re láthatólag december 20-án sor kerülhet. Az elnök tájékoztatott a miskolci Fehér Holló Gyógyszertárban bekövetkezett gyógyszercserér?l és az azóta történtekr?l. Mint mondta, volt lehet?sége az adott gyógyszertár vezet?jével és a gyógyszercserében érintett kollégan?vel is egyeztetnie, majd a Borsod megyei szervezet elnökségének közleményére is felhívta a figyelmet, amely a Kamara honlapján is elérhet?.

Az elnök tájékoztatott, hogy konkrét ügyben, bejelentésre, tulajdonosi összetétellel kapcsolatos vizsgálatot kezdeményezett. Az OGYÉI tájékoztatója szerint a hatóság módosítja az étrend-kiegészít?k notifikációs eljárásrendjét. Ennek eredményeként a notifikációs eljárás során bekövetkezett lemaradást december vége el?tt behozzák. Így – remélhet?leg – ez az akadály is elhárul a biztonságos étrend-kiegészít? program indulása el?l.

Az elnök végezetül az EESZT-vel és ezen belül az e-recepttel kapcsolatos eseményekr?l, egyeztetésekr?l adott részletes tájékoztatást. Mint mondta, november 1. és december 15. között egy átmeneti id?szakot sikerült a jogalkotókkal elfogadtatni, hogy a gyógyszertárak csatlakozására és a m?szaki és szoftverproblémák megoldására elegend? id? legyen. Az ezt követ? egyeztetésen a rendszergazdák valamennyien vállalták, hogy november 30-ig minden gyógyszertár csatlakoztatását befejezik, december 15-ig pedig a gördülékeny m?ködéshez szükséges szoftverfejlesztéseket is elvégzik. A november 9-i elnökségi ülés után 10-én, 15-én, 22-én, 30-án, december 1-jén, 6-án és 12-én volt a fejleszt?kkel és a rendszergazdákkal külön vagy együtt szervezett megbeszélés, ahol a csatlakoztatás állásáról, az ezzel kapcsolatos teend?kr?l, a m?ködési tapasztalatokról, a szükséges szoftvermódosításokról, a patikai visszajelzésekr?l és ezek kezelésér?l egyeztettek. Az ÁEEK és a Kamara a gyógyszerészek felé történ? kommunikációt folyamatosan egyeztette, a Kamara minden lehetséges információt a honlapon és rendkívüli hírlevelekben naprakészen a gyógyszerészek rendelkezésére bocsátott. Az ÁEEK, a rendszergazdák és a Kamara a csatlakozás el?segítése érdekében a még érintett gyógyszertárakkal többször kezdeményeztek e-mail és telefonos kapcsolatfelvételt. „Forró drót” is meghirdetésre került, hogy a megoldandó problémákat a gyógyszerészek közvetlenül is jelezhessék; a Kamarához a két elnökségi ülés között 120-nál is több konkrét, egyedi jelzés futott be a gyógyszerészekt?l. Ennek ellenére december 8-áig 35 gyógyszertár csatlakoztatása még váratott magára és 155 olyan gyógyszertár volt, amelyik egyáltalán nem forgalmazott adatot az EESZT-ben (inaktív volt). Ezeket külön is megkeresték az adatforgalmazás érdekében, mert csak így deríthet?k fel az esetleges m?szaki vagy szoftverproblémák. Az AEEK adatai szerint a 48. héten 1,3 millió e-vényt írtak az orvosok (ez az összes felírt vény több mint 30%-a) és 2,8 millió e-vényt és papírvényt expediáltak a gyógyszertárak a „Tér”-ben.

Az elnök tájékoztatott, hogy Pintér Sándor belügyminiszter (mint a kormányzati informatikáért felel?s minisztérium vezet?je) naprakész tájékoztatást kért az EESZT állásáról, a kérésnek a Kamara eleget tesz. Felmerült, hogy a közgyógy-igazolványok patikai rögzítése az EESZT-ben felesleges (ez igaz), de a kötelezettség eltörléséhez jogszabály-módosításra lesz szükség. A kézi gyógyszertárak elszámolása nem változik az els? negyedév végéig; err?l az ÁEEK és a Kamara közös tájékoztatót készít a gyógyszerészeknek és az érintett orvosoknak. Az elnök arról is tájékoztatott, hogy a december 15-i éles indulást megel?z?en járt a NEAK-ban is, ahol az els? dekádok elszámolás-befogadásai kapcsán fokozott együttm?ködést kért; a jogi és szakmai szabályoknak megfelel? expediálás tb elszámolását a NEAK garantálja függetlenül attól, hogy e-recept vagy papírvény expediálására kerül sor. Ahhoz, hogy a gyógyszerészek biztosak lehessenek abban, hogy az e-recept az expediálás után a „Tér”-ben kiadottként megjelölésre került, szükségük van arra, hogy ennek tényér?l visszaigazolást kapjanak. A Kamara azt kérte az ÁEEK-t?l és a rendszergazdáktól, hogy az ezzel kapcsolatos fejlesztés a december közepi indulásra, de legkés?bb az ezt követ? els? dekád végére fejez?djön be.

Az e-recepttel kapcsolatos tájékoztató kitért az orvosokkal történ? kommunikációra is, ez ütemezetten ahhoz kapcsolódóan kezd?dik, amikor a gyógyszertárak teljes kör?en képesek már az e-vények fogadására. Az els? tájékoztatót az orvoskamara közrem?ködésével már közzétették.

Az elnök kérte, hogy mindenki jelezze az EESZT-vel kapcsolatos nehézségeket, gondokat, mert ezek ismerete az el?feltétele a problémák megoldásának. Végezetül hangsúlyozta, hogy a Kamara ezen túl is mindent megtesz a gyógyszerészek érdekeinek képviseletéért és a tájékoztatásukét.

A továbbiak dr. Zalai Károly számolt be a Gyógyszerészi Hírlap szerkesztésének aktuális állásáról, majd dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-t?l megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról.

Beszámoló az elnökség decemberi ülésér?lEz után következtek a döntéshozatalt igényl? napirendi pontok. Els?ként a szociális otthonok gyógyszerellátásával kapcsolatos megállapodás került szóba, amelyet Benedek István a Szociális és Gyermekvédelmi F?igazgatóság gyógyszerügyekért (is) felel?s f?igazgató-helyettese és dr. Hankó Zoltán az MGYK elnöke látott el kézjegyével. Ennél a napirendi pontnál jelen volt a F?igazgatóság képviseletében Benedek István is, naki méltatta a megállapodást, majd az ezzel kapcsolatos további feladatokra is kitértek. A F?igazgatóság és a Kamara közös tájékoztatót készít az intézmények vezet?inek és a területileg illetékes kamarai szervezetek elnökeinek a teend?kr?l.

A következ?kben Gyógyszerészi Köztestületi Napok értékelésére, valamint a feladatokra került sor. A rendezvény egyes felel?seinek írásban benyújtott, illetve szóban történ? beszámolóinak meghallgatása után a küldöttközgy?lés által elfogadott jöv?kép megvitatása következett. Az elnökség felkérte az érintett munkabizottságokat és a kórházi-klinikai szervezetet, hogy a következ? elnökségi ülést megel?z?en saját területükre vonatkozóan nyújtsanak be javaslatot a konkrét teend?re. A továbbiakban tiszteletdíjakról döntöttek, majd a 2018. els? félévi rendezvények id?pontjairól. E szerint a vándorgy?lésre március 23-24-én, a patikanapra pedig június 6-án kerül sor. Döntöttek a 2018. évi elnökségi ülések ülésrendjér?l is. Végezetül dr. Kovács Zalán számolt be a GDPR irányelvhez kapcsolódó feladatokról.

mgyk.gyh