Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?l


Az MGYK elnöksége 2017. június 15-én tartotta soron következ? ülését a Kamara hivatalában, amelyet dr. Hankó Zoltán vezetett, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel prof. dr. Er?s István haláláról történ? megemlékezéssel vette kezdetét. Dr. Er?s István professzor vezet? egyetemi oktatóként mindvégig aktív résztvev?je volt a szakmai közéletnek; 1998-2002 között a Kamara elnökségi tagja volt, majd ? néhány évvel kés?bb ? a Kamara Oktatói Állandó Bizottságának elnökévé választotta a küldöttközgy?lés. A liberalizáció visszafordítására és romjainak eltakarítására vállalkozó kamarai vezetésben 2011-t?l a Felügyel? Bizottság elnöke, majd a 2015-ben induló kamarai ciklusban ismét a Kamara Oktatói Állandó Bizottságának elnöke volt. Vállalt feladatát mindvégig lelkiismeretesen ellátta; megbetegedését követ?en arra is gondja volt, hogy az általa vezetett bizottság vezetésér?l és feladatainak további végzésér?l is gondoskodjon. Életútjának méltatása után az elnökség egyperces néma felállással tisztelgett a gyógyszerészi hivatás iránt ízig-vérig elkötelezett professzor emléke el?tt.

Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?lEzt követ?en az el?z? elnökségi ülés óta eltelt eseményekr?l tájékoztatott dr. Hankó Zoltán. Els?ként a május 12-én megtartott küldöttközgy?lésr?l számolt be, amely ugyan 41,5 százalékos részvételi arányával jóval a küldöttközgy?lések átlagos részvételi aránya alatt maradt, ugyanakkor a küldöttközgy?lésre ?péntek délután, dologid?ben? került sor, így a jelenlév?k alacsonyabb aránya miatt nem kell elégedetlennek lenni. A következ?kben a kamarai továbbképzések kerültek szóba, amelyekre Miskolcon és Veszprémben került sor. Az elnök beszámolt arról is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia az egészségügyi stratégiai feladatok megfogalmazására egy bizottságot hozott létre, amelynek gyógyszerészi részr?l prof. dr. Hohmann Judit a tagja. A professzorasszony a bizottsági munka megkezdése el?tt a gyakorlati gyógyszerészet aktuális kérdéseir?l konzultált a Kamara vezet?ivel és az egyeztetésre a kés?bbiekben is sor kerülhet. Az elnök tájékoztatott arról is, hogy a Galenus Kft. taggy?lésén a tulajdonosok elfogadták a 2016-os mérlegbeszámolót. 

Az e-recepttel kapcsolatos, a fejleszt?kkel történ? egyeztetésekr?l szóló beszámolóval folytatódott a tájékoztató. Ezekr?l a Kamara honlapján, a hírlevélben és a Gyógyszerészi Hírlapban is tájékoztató jelent meg. Az elnök külön is jelezte: megállapodtak arról, hogy a nyár végén országos fórumot rendeznek az e-recept bevezetésének gyakorlati kérdéseir?l. A Rozsnyay Emlékversenyen dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt a Kamara képviseletében, aki beszámolt a rendezvényr?l, hangsúlyozva: idén ismét egy informatikai alkalmazást bemutató el?adás kapott els? helyezést. A MET keszthelyi közgy?lésén dr. Gergye Miklós képviselte a Kamarát, aki el?adásával komoly elismerést aratott. A kórházi-klinikai gyógyszerészek Honvéd Kórházban tartott rendezvényén dr. Hankó és dr. Sohajda Attila vett részt, ahol a korábbi tiszti f?gyógyszerész a kórházi gyógyszertárakban végzett felmérés eredményeit, a jelenlegi országos tiszti f?gyógyszerész pedig a kórházi gyógyszerellátással kapcsolatos nagy ív? reformtörekvéseit ismertette. Az elnöki tájékoztató kitért a MOL-lal kötött flotta-megállapodás megújításáról elkezdett egyeztetésekre és ennek keretei között a kondícióik javításának lehet?ségére.

?Dr. Hodász Istvánnal, a MAGYOSZ leköszönt elnökével, mint az Egis Gyógyszergyár vezérigazgatójával a kapcsolatépítés továbbra is folyamatos? ? hangzott el, utalva az elmúlt hetekben folytatott egyeztetésekre és az Egis által szponzorált Kiváló Gyógyszertári Asszisztens-díj alapítására. Ezt követ?en a Pre-Patikanap nevet visel? összejövetel került szóba, amelynek célja a korábbi Patikanapok tapasztalatainak összegzése, illetve ennek a figyelembevételével a továbbiak tervezése volt. A következ?kben a több gyógyszertárba is eljuttatott, az országos tiszti f?gyógyszerésszel kapcsolatos névtelen levél, illetve az ezzel kapcsolatban készült kamarai elnöki nyilatkozat került szóba.

Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?l?Hasznos volt a találkozó? ? vette át a szót dr. Brezanóczy Ferenc, aki az erdélyi kollégákkal való találkozóról számolt be. A Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyei kamarai vezet?k Csíksomlyón egyeztettek Kovászna és Hargita megyei kollégáikkal: a romániai és a hazai gyógyszerellátás kérdéseit baráti, jó hangulatú beszélgetés keretében vitatták meg. Szeptemberben Székelyudvarhelyen olyan továbbképzésre is sor kerül, ahová az erdélyi és a hazai gyógyszerészek is kreditpontokat kaphatnak. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a Pest megyei szervezetnél további információk kaphatók. A biztonságos étrend-kiegészít? programmal kapcsolatban folytatott megbeszélésen a nagykeresked?k feladatai kerültek terítékre. A tájékoztató a továbbiakban kitért a kamarai finanszírozású biztosítás felülvizsgálatára, a Kommunikációs Bizottság legutóbbi ülésére, illetve egy új gyógyszertári szoftver következ? elnökségi ülésen történ? bemutatására is. Ezt követ?en prof. dr. Paál Tamás számolt be az Etikai Kollégium el?z? napi ülésér?l, az etikai bizottságok szerepének felértékel?désér?l.

Az eseményekr?l szóló tájékoztatók végén a kamarai elnök örömmel jelentette be a friss hírt: az Európai Bizottság megszüntette Magyarországgal szemben a gyógyszertárak létesítésének szabályozása és tulajdonjogi korlátozása miatt 2013-ban indított kötelezettségszegési eljárást. Ez azt jelenti ? mondta ? hogy ?most már nemcsak a magyar kormány és parlament elkötelezett az új hazai gyógyszerellátási rendszer mellett, hanem az Unió is áldását adta a változásokra.?

Ezek után dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-t?l megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról.

Beszámoló az elnökség júniusi ülésér?lA döntéshozatalt igényl? napirendi pontok közül az els? az Állami Számvev?szék vizsgálatával kapcsolatos tájékoztató volt. Az elnök beszámolt, hogy a tavaly szeptemberben a köztestületek megfelel?ségi ellen?rzési programjának keretében elindított vizsgálat során a 2013-2015 közötti id?szakot vizsgálták és mintegy 40 ezer oldalnyi dokumentumot kértek be az ÁSZ vizsgálói. A Kamara június 7-én kapta meg a vizsgálatról készült jelentés-tervezetet. Az elnök a vizsgálat eredményét alapvet?en pozitívnak tartja, mert az ÁSZ sem a küldöttközgy?lés, sem az elnökség munkáját illet?en észrevételt nem tett. Az alapszabály rendben van, az állami támogatások felhasználása szabályszer? volt, jogosulatlan pénz kifizetésre és felhasználásra vonatkozó megállapítást az ÁSZ nem tett, a Kamara részleges tulajdonlásával m?köd? gazdasági társaságok és a Kamara közötti felügyeleti és gazdálkodási kapcsolatok rendezettek. Az elnök tájékoztatott arról is, hogy az ÁSZ több bels? szabályzat pontosítását kéri, hogy a számviteli törvény szövegének elmúlt években bekövetkezett változásai átvezetésre kerüljenek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a törvényességi felügyeletet gyakorló ágazati minisztert minden esetben törvényes határid?n belül kell tájékoztatni az alapszabály-módosításokról, és kifogásolták azt is, hogy a Felügyel? Bizottság beszámolóit a küldöttek írásban el?zetesen nem kapták meg és csak a küldöttközgy?lésen elhangzó szóbeli beszámolóban ismerhették meg. Az elnök tájékoztatott azokról a megállapításokról is, ahol a Kamara a jelentés véglegesítését megel?z?en korrekciót kér. Az elnökség a tájékoztatást elfogadta és az ÁSZ-nak megküldend? észrevételekhez elvi egyetértését adta.

Ezt követ?en az elnökség az Egis Gyógyszergyár által alapított Kiváló Gyógyszertári Gyógyszerészi Asszisztens-díjjal kapcsolatos teend?ket vitatta meg, majd felkérte a Területi Elnökök Értekezletét (TEÉ) a szabályzat megalkotására, a pályázat kiírására és a beérkez? pályázatok elbírálására úgy, hogy a díjak az ?szi köztestületi napok rendezvényen átadhatók legyenek. A díj alapító okirata szerint ebbe a munkába a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara delegáltját is bevonja a TEÉ.

A Patikanap értékelése volt a következ? napirendi pont: az elnökség elfogadta a pre-patikanapi értékelésben elfogadott célkit?zéseket, a 2017. évi Patikanaptól a 2018. éviig terjed? program f?bb irányait, és támogatja az MGYT-vel történ? közös programszervezést. A következ?kben együtt került megvitatásra az árképzéssel kapcsolatos kamarai javaslat, a gyse-k forgalmazásával kapcsolatos kamarai koncepció és a gyógyszertári marketinggel kapcsolatos ajánlás. Ezekkel a témákkal a Vándorgy?lést követ? feladatok sorában az elnökség a TEÉ-vel összevont értekezleten jöv? csütörtökön fog részletesen is foglalkozni. Ezt követ?en az Elkülönített alap felhasználásának tervezetét hagyta jóvá az elnökség, majd végezetül a Kórházi-Klinikai Szervezet támogatási igényér?l szóló el?terjesztést vitatták meg.

mgyk.gyh