Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?l


Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?lA MGYK elnöksége 2017. november 9-én tartotta soron következ? ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az el?z? ülés óta eltelt id?szak eseményeir?l adott tájékoztatást. A sort az októberi, Gyulára kihelyezett elnökségi üléssel kezdte: Az elnökség nevében köszönetet mondott a Békés megyei szervezetnek a meghívásért, az összejövetel szervezésében való részvételükért. A továbbiakban a gyulai ülésen megfogalmazott, majd a honlapra felkerült okosvénnyel kapcsolatos közleményt hozta szóba. Mint elmondta, az okosvény megjelenésér?l a MOK elnökét is tájékoztatta. Bár a közlemény senkit nem nevezett néven, mégis egy cég jelezte, ?k a jogi, szakmai és etikai normákat maximálisan figyelembe veszik: az elnök felolvasta a levelüket.

A továbbiakban arról tájékoztatott, hogy az elnökség két ülés közötti „rövidutas” határozathozatala eredményes volt: az elnökség elfogadta az átdolgozott költségvetési javaslatot, ami így kerülhet a küldöttközgy?lés elé. Ezt követ?en dr. Sándor Csaba vette át a szót, aki beszámolt a békéscsabai kolbásztölt? fesztiválon való részvételr?l, ahol VIP-asztal állt rendelkezésre az elnökség jelenlév? tagjai számára, illetve a fiatal gyógyszerészek is egy csapatot alkottak a fesztiválon, amellyel nagy érdekl?dést váltottak ki. Az elnök említést tett arról is, hogy egy külföldön él? magyar származású orvosprofesszor segítséget ajánlott fel a homeopátiás szerekkel kapcsolatos helyzet tisztázásában.

Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?lDr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila egyeztetett a MAOTE vezet?ivel arról, hogy orvosi szempontból milyen gyógyszerekre lehet szükség a gyógyszertári ügyeletben. Az egyeztetés azért volt indokolt, mert az ügyelettel kapcsolatos egyeztetéseken ezzel kapcsolatos hatósági igény merült fel és a Kamara szakmailag megalapozott álláspontot kíván képviselni. A kamarai elnök az új FoNo bevezetéséhez kapcsolódó szakmapolitikai igényekr?l tárgyalt dr. Szolyák Tamás OGYÉI f?igazgató helyettessel. Beszámolt az OGYÉI-vezet?ivel folytatott másik egyeztetésr?l is, ahol dr. Török Mónikával és dr. Elmer Nándorral együtt a betéti társaság kültagjának elhalálozása esetén felmerülhet? probléma megoldására keresték a választ: amennyiben a joger?s hagyatékátadó végzés a m?ködési engedély szempontjából kritikus határid?n kívül születik meg, fennáll a kockázata a m?ködési engedély visszavonásának. Konszenzus van abban a tekintetben, hogy az MGYK és az OGYÉI is a m?ködési engedély védelmét tekinti els?dlegesnek, és ennek figyelembe vételével szükséges a jelenlegi jogszabályi gyakorlat áttekintése. Ezt követ?en említésre került a Lurdy Házban Balog Zoltán és Pintér Sándor miniszterek jelenlétében október 26-án tartott sajtónyilvános konferencia az EESZT november 1-i indulásával kapcsolatban.

A következ?kben dr. Brezanóczy Ferenc adott ismertetést a Területi Elnökök Értekezletének legutóbbi összejövetelér?l, ahol húsznál több javaslat közül sikerült kiválasztani az EGIS-díjak gy?zteseit. Ezt követ?en ismét dr. Sándor Csaba vette át a szót, aki ismertette a 2018-as Gyógyszerész Bál szervezésének irányvonalait és feltételeit. A rendezvényt február 3-án, a tavalyihoz hasonlóan a budapesti Corinthia Hotelben tartják.

Az MGYT elnök asszonyával, prof. dr. Szök? Évával a kamarai elnök a  szakképzési rendelet módosításáról tárgyalt, a megbeszélés célja közös MGYK-MGYT álláspont kialakítása volt. Egy kés?bbi id?pontban ugyanerr?l egyeztetett dr. Vecsernyés Miklóssal, a debreceni Gyógyszerésztudományi Kar dékánjával, aki a négy egyetem képviseletében vett részt az egyeztetésben. „Komoly el?relépést remélek a képzés reformjával kapcsolatban” – hangzott el. Az Adatfeldolgozó Munkabizottság és a költségracionális m?ködtetését el?segít? bizottság összejövetelei is említésre kerültek, ahol a f? téma a Gyógyszerész Köztestületi Napok (GYKTN) el?készítése volt. A Semmelweis Egyetem jubileumi oklevél átadásán dr. Hankó képviselte az MGYK-t, ahol aranydiplomát vehetett át prof. dr. Paál Tamás, az elnök a Kamara nevében is gratulált a professzornak.

Az ?szi salátatörvény-tervezettel kapcsolatban az elnök elmondta, a Kamara véleménye elkészült. A szociális otthonok gyógyszerellátásával kapcsolatos együttm?ködési megállapodás tervezetének végleges változata elkészült, már csak az aláírás id?pontjának kijelölése van hátra. Az étrend-kiegészít?kkel korábban kötött megállapodás ügyében elmondta, hogy a nagykeresked?k utólagos egyeztetéseket folytattak a min?ségbiztosítókkal, várhatóan november végéig elindulhat, illetve megvalósulhat mindaz, ami a megállapodásban szerepel. A tájékoztató dr. Zalai Károly beszámolójával folytatódott, aki a Gyógyszerészi Hírlap szerkesztésének aktuális kérdéseit osztotta meg a jelenlév?kkel. Ezt követ?en az elnök megjegyezte, hogy a honlapon néhány héttel korábban tapasztalható egynapos átmeneti üzemzavar egy nem európai országból jött támadás következménye volt.

A továbbiakban dr. Sohajda Attila vette át a szót, aki elmondta, a KSH a gyógyszertárak gazdasági m?ködésével kapcsolatos adatait megkapták, feldolgozásuk elkezd?dött, és mivel néhány adatnál kétségek merültek fel, kérték azok meger?sítését. Az elnök végezetül említést tett arról, hogy a hivatal alagsori helyiségek kamarai célokra való felhasználásra érdekében felmérést végeztek az átalakítás költségeit illet?en. A cél továbbképzésekre, gyógyszerésztörténeti tárgyak ?rzésére alkalmas helyiség kialakítása lenne.

Beszámoló az elnökség novemberi ülésér?lEz után dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-t?l megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról, majd a döntéshozatalt igényl? napirendi pontok következtek.

Az elnökség els?ként a GYKTN lebonyolítási rendjér?l egyeztetett, kijelölésre kerültek az egyes részfeladatok felel?sei. Ezt követ?en az Ipari Állandó Bizottság elnökének tájékoztatója hangzott el a bizottság munkájáról. Az elnökség elfogadta a beszámolót, és felkérte az Ipari Állandó Bizottság elnökét, dr. Csóka Gabriellát, hogy a kérd?íves felmérésük tapasztalatai alapján készítsenek javaslatot annak bbá az el?készít? munkát az ipari tagozat megalakítása érdekében, valamint a képzés-szakképzés érdekében, hogy minél több iparban dolgozó gyógyszerész legyen a Kamara tagja. Kezdjék meg továreformjának ipari részterületére is tegyenek javaslatot. A továbbiakban dr. Hankó Zoltán részletesen ismertette az EESZT indulása el?tti eseményeket, az indulás körülményeit, illetve az azóta eltelt id?szak eseményeit. Az elnökség tudomásul vette a beszámolót. Az elnök beszámolt az október 31-én megjelent salátarendelet és a november 7-én megjelent kormányrendelet tartalmáról és a módosítások indokáról. Tájékoztatott a november 1-i „éles” indulás közvetlen el?zményeir?l, tapasztalatairól és a m?ködési problémák megoldására tett er?feszítésekr?l. Szóba kerültek a vényíró programokkal kapcsolatos problémák is, melyek kezelésére a kamara konkrét javaslatot is megfogalmazott. Ezt követ?en dr. Zalai Károlynak, a Gyógyszerészi Hírlap f?szerkeszt?je el?terjesztésének okán a jelenlév?k értékeltek a havilapot. Végezetül az elnökség a beérkezett támogatási kérelmekr?l döntött.

mgyk.gyh