Figyelem! Jogszabályi változás


A 2017. november 1-én hatályba lépett, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér m?ködéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban R), ami nemcsak az EESZT m?ködésére vonatkozó jogi szabályozást tartalmazza, hanem módosított több, már rutinszer?en alkalmazott, az e-receptt?l független szabályozást is.

Ezek közül kiemelt figyelmet érdemel a társadalombiztosítási támogatással rendelhet? gyógyszerekr?l és a támogatás összegér?l szóló 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet azon módosítása, amelyet a R. 1. § (3) bekezdése tartalmaz. E szerint:

(3) Az 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet 1. § (3) bekezdése a következ? f) ponttal egészül ki:

[Társadalombiztosítási támogatás csak olyan - a (2) bekezdésben meghatározott - vény alapján számolható el,]

„f) - olyan gyógyszer esetében, melynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja - amely esetében a gyógyszert kiváltó személy a gyógyszer átvételét a papíralapú vényen, elektronikus vény esetén a kiadási igazoláson aláírásával és személyazonosításra alkalmas igazolványának számával igazolta.”

Mindez két okból érdemel kiemelt odafigyelést.

-  Egyrészt, ennek alapján november 1 után – függetlenül a vény fajtájától  (elektronikus, vagy papí alapú) és annak felírási dátumától – az érintett készítményekr?l szóló vényen, vagy kiadási igazoláson szerepelnie kell az átvev? személyazonosító okmánya (szig., jogosítvány, útlevél) számának. Ennek hiánya az egészségbiztosítási támogatás elszámolhatóságának szempontjából alaki hiba, ami a támogatás visszavonását eredményezheti.

-  Másrészt, az 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 38. § (4) bekezdése szerint, amennyiben a gyógyszertár a támogatás elszámolására vonatkozó el?írásokat megszegi, vagy két éven belül ismételten megszegi és az így kifizetett támogatás összege meghaladja a 217/1997. Korm. rendelet az Ebtv. végrehajtásáról szóló rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott mértéket a biztosító a támogatási szerz?dést felmondja és új szerz?dés az érintettel egy évig nem köthet?.

Ehhez kapcsolódóan, a 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) szabályai alapján, a támogatási szerz?déssel nem rendelkez? gyógyszertár m?ködési engedélyét az OGYÉI hivatalból visszavonni köteles.

Az 50.000 Ft/doboz fogyasztói árú készítmények körében akár több százezer forintos készítmények is vannak, így ezeknek az új szabályozás szerint alaki hibás kiadása és támogatásuk elszámolása a gyógyszertárra nézve nagyon súlyos következményekkel járhat.

 

2017. november 6.

dr. Bartus György
alelnök