Gyógyszerhulladékok gyógyszertári kezelése


 A Magyar Közlöny 2017. június 12-ei, 88. számában megjelent a lakossági gyógyszerellátás során képz?dött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekr?l szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet. A rendelet el?írásait 2017. augusztus 11-t?l kell alkalmazni. Ett?l az id?ponttól hatályát veszti a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezelésér?l szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet, amelynek alapján ma is zajlik a lakossági gyógyszerhulladékok gyógyszertári begy?jtése és megsemmisítése.

Az új rendelet lényegében hasonlatos a korábbi szabályozáshoz, de a gyógyszertárak napi tevékenységének tekintetében három lényegi módosítást tartalmaz. A szabályokat 2017. augusztus 11-t?l kezd?d?en kell alkalmazni.

- A 2. § (1) bekezdésének 4. pontja kettébontja a gyógyszerhulladék fogalmát szúró és nem szúró hulladékokra:

?2. § (1) 4. gyógyszerhulladék:

a) a lakosságnál, valamint gyógyszertárban, gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végz? üzletben képz?d?, lejárt felhasználhatósági idej? vagy más okból fel nem használt vagy fel nem használható gyógyszerb?l származó hulladék a fogyasztói csomagolással együtt, valamint

b) a lakosságnál képz?d? hulladékká vált injekciós t?, injekciós fecskend?, t?vel ellátott injekciós fecskend?, infúziós szerelék?.

Ezzel megteremtette az eltér? szabályozás meghatározásának alpjait.

-  A 3. § (3) bekezdése egyértelm?en kimondja, hogy a gyógyszertárban elhelyezett gy?jt?edényekben injekciós t?k és fecskend?k, valamint t?vel egybeépített gyógyszerek hulladékai nem helyezhet?k el.

?3. § (3) A gyógyszertárban, valamint a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató üzletben kialakított speciális gy?jt?helyre telepített gy?jt?edényben a 2. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontja szerinti gyógyszerhulladékot elhelyezni nem lehet.?

A rendelkezés ezzel megteremti annak jogalapját, hogy az ilyen típusú hulladékok gyógyszertári gy?jtése visszautasítható legyen.

- A rendelet 9. § szerint a hulladékká vált injekciós t?t, injekciós fecskend?t, t?vel ellátott injekciós fecskend?t, infúziós szereléket a járó-, illetve a fekv?beteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál kihelyezett gy?jt?kben kell elhelyezni. Az intézmények ezen szolgáltatást önként vállalt kötelezettségként, minden beteg által hozzáférhet? módon, megfelel?en, jogszabályban meghatározott feltételek szerint biztosítottan nyújthatják. Ennek el?készítésére és megvalósítására, az egészségügyi intézményeknek a hatályba lépést követ?en további 18 hónapot biztosít a rendelet.

Összegezve

- a gyógyszertári gyógyszerhulladék gy?jt? edényekben, 2017. augusztus 12-t?l, minden szúró gyógyszerhulladék elhelyezése tilalmazott,

- ugyan ezen id?pontot követ?en, bármely hulladék injekciós t?, kizárólag az erre lehet?séget adó egészségügyi intézménynek, a lakosság számára elérhet? módon telepített gy?jt?jében helyezhet? el.

 

Budapest, 2017. június 13.

Dr. Bartus György