Vartus Gergely miniszteri biztos levele a gyógyszerészeknek


Tisztelt Gyógyszerészek!

Jelent?s állomásához érkezett az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT) fejlesztése: december 15-re, a jogszabályi el?írásokhoz igazodóan, szinte valamennyi gyógyszertár csatlakozása befejez?dött az EESZT-hez, így képessé váltak az e-receptek Térb?l történ? expediálására és a papíralapú vények Térben történ? rögzítésére. Ez az el?feltétele, hogy az EESZT-hez csatlakozott vényíró orvosok is minél több gyógyszert e-receptként írjanak fel betegeiknek.

A gyógyszertárak csatlakozásáig hosszú út vezetett, ami az EESZT-vel kapcsolatos jogszabályi el?írások megalkotásától az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban: ÁEEK) keretei között elkészült fejlesztéseken és az ezt követ? pilot programokon keresztül lehet?vé teszi mintegy 10 ezer egészségügyi szolgáltató, közöttük több mint 3000 gyógyszertár csatlakozását az EESZT-hez.

Az EESZT létrehozása a magyar egészségügy kiemelked? jelent?ség? és fontosságú eseménye: az informatika által lehet?vé tett adatrögzítési és -elemzési lehet?ségeknek az eddigi szigetszer? megoldások helyett az egészségügy egészére történ? kiterjesztése óriási lehet?ségeket nyit meg a betegellátásban, és ezen belül a gyógyszerellátás területén.

Az EESZT eddigi fejlesztési folyamatában maximálisan igyekeztünk a gyógyszertárak speciális igényeit figyelembe venni. Ezt célozták többek között a papír alapú felírási igazolással, a papírvényr?l történ? adatrögzítés egyszer?sítésével, a gyógyszertárakra nehezed? fejlesztési költségek minimalizálásával járó döntések, a gyógyszerészek tájékoztatását és a csatlakozási folyamatot segít? intézkedések, valamint a november 1. és december 15. közötti átmeneti id?szakot lehet?vé tev? jogalkotás. Ebben a folyamatban mindvégig els?dleges szempontunk volt, hogy a gyógyszerészek többletterheit minimalizáljuk, a betegek minden gyógyszertárban folyamatosan hozzájuthassanak a gyógyszereikhez, a gyógyszertárak pedig megkapják a NEAK-nak megel?legezett támogatást. Az Önök Kamarája a kezdetekt?l a gyógyszertárak érdekeit szem el?tt tartó, konstruktív partnernek bizonyult a jogalkotásban, az el?készítésben és a csatlakoztatás folyamatában is, amiért ez úton mondok köszönetet.  

Az EESZT fejlesztése az ÁEEK intézményrendszerén belül tovább folytatódik. A gyógyszerészeket els?dlegesen érint? feladataink közül most csak a kézi gyógyszertárakat ellátó gyógyszertárakkal való elszámolás megkönnyítését, az e-receptek arányának jelent?s és gyors növelését, a vényíró és expediáló programok egységes törzsének megteremtését, a gyógyszerbiztonsági validálás el?segítését és a gyógyszerészi gondozás támogatását említem. Fontos feladatunk, hogy a gyógyszertárak és a NEAK közötti elszámolás az eddigieknél is biztonságosabbá váljék. Ezeket és egyéb fejlesztéseinket az eddigiekhez hasonlóan a Kamarával együttm?ködve, minél hamarabb meg kívánjuk valósítani.

Ez úton szeretném megköszönni valamennyi gyógyszerésznek és a gyógyszertáraknak informatikai szolgáltatásokat nyújtó rendszergazdáknak, hogy a gyógyszertárak csatlakoztatása a jogszabályi határid?n belül megtörtént.

Külön is köszönöm a gyógyszerészek példás elkötelezettségér?l tanúskodó együttm?ködést és kérem Önöket, hogy a továbbiakban is segítsék az EESZT m?ködését és fejlesztését.

A közelg? ünnepekre tekintettel boldog karácsonyt és sikeres új esztend?t kívánok mindnyájuknak!

Budapest, 2017. december 17.

 

Vartus Gergely
elektronikus egészségügyi 

fejlesztésekért felel?s miniszteri biztos